Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

 

Rekisterinpitäjä

     RR-Networks
     Y-tunnus: 2917392-5
     osoite: Kerttulantie 8, 90540 Oulu
     p. 0442976404
     sähköposti: apua@rr-networks.fi

 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
     Kalle Perälä
     p. 0442976404
     sähköposti: peralakalle1@gmail.com

 

Henkilörekisterin nimi
     Asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

       Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

       – Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

     – Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen
       asiakkuussuhteeseen

 

       Asiakkuuden hoitaminen

 

Säännönmukaiset tietolähteet
     Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

 

Käsiteltävät henkilötiedot
     – Etu- ja sukunimi
     – Sähköposti
     – Puhelinnumero
     – Osoite

 

Henkilötietojen luovuttaminen
     Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja
     Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
     Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen
     perusteella.

 

Henkilötietojen suojaus
     Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä
     muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän
     nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tietojen säilytysaika
     Tietoja säilytetään asiakkuuden ajan ja 1 kuukausi asiakkuuden päättymisen jälkeen.

 

Profilointi
     Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

Rekisteröidyn oikeudet
     Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 

     Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
     käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

     Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

     Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
     Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
     tarvittavat lisätiedot.

 

     Oikeus tietojen poistamiseen

 

     Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 

     a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

 

     b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn

     ole muuta laillista perustetta; tai

 

     c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

     Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

     Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 

     a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

 

     b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
     niiden käytön rajoittamista; tai

 

     c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
     rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

     Vastustamisoikeus

 

     Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
     tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

 

     Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
     osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
     rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
     esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

     Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
     vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
     profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

 

     Oikeus peruuttaa suostumus

     Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
     vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

     Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

     Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
     jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
     tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

     Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
     Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
     tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
     että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Yhteydenotot
     Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
     liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön
     sähköpostitse osoitteeseen peralakalle1@gmail.com tai postitse osoitteeseen Kerttulantie 8, 90540
     Oulu.

PDF

RR-NETWORKS

Etusivu

Tietoa meistä

Palvelut

Hinnoittelu

apua@rr-networks.fi